Detailplaneeringu avalik väljapanek (Tammela küla Tooma)

Pühalepa Vallavalitsuse 14.09.2017 korraldusega nr 278 võeti vastu Pühalepa valla Tammela küla Tooma  maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-01).  Planeeringuala suurus on ca 3,7 ha. Planeeringuga määratakse Tooma katastriüksuse (63901:003:0502) ehitusõigus elamu ja kuni 6 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.oktoobrist kuni 17.oktoobrini 2017  tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas ja Pühalepa valla veebilehel www.pyhalepa.hiiumaa.ee.

 

Planeering: https://atp.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?itm=46186

 

 

  
 

arengukava2.gif