Detailplaneeringu avalik väljapanek (Tülli)

Pühalepa Vallavalitsuse 08.03.2017 korraldusega nr 64 võeti vastu Pühalepa valla Hausma küla Tülli  kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 16-29).  Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Planeeringuga jagatakse Tülli katastriüksus (63901:001:1034) kaheks elamukrundiks ja määratakse ehitusõigus planeeringualal kahe üksikelamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.  Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.märtsist kuni 11.aprillini 2017 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas ja Pühalepa valla veebilehel www.pyhalepa.hiiumaa.ee. 

 

Planeering: https://atp.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?itm=43940 

Pühalepa Vallavolikogu 24.01.2012 otsusega nr 180 võeti vastu Pühalepa valla Hiiessaare küla Männiku kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ Projektbüroo töö nr 11-76). Planeeringuala suurus on ca 23 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek jagada Männiku kinnistu kaheks ja määrata Hiiessaare sadama kinnistu sihtotstarbeks 65% sadama maa ja 35% looduslik haljasmaa ning viia vastav muudatus sisse üldplaneeringusse. Hiiessaare sadama kinnistu hoonestusala suuruseks on kavandatud ca 11500 m², ehitusaluseks pinnaks 960 m² ja maksimaalseks hoonete arvuks krundil 12 (sadama teenindushoone, abihooned, kalurimajad-võrgukuurid).

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 16.märtsil 2012 kell 15.00 Pühalepa vallamajas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 10.veebruarist kuni 09.märtsini 2012.

Planeering: http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=23113
 

  
 

arengukava2.gif