Detailplaneeringu avalik väljapanek (Ojapõllu, Pihla)

Pühalepa Vallavalitsuse 24.05.2017 korraldusega nr 158 võeti vastu Pühalepa valla Linnumäe küla Ojapõllu  maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP16-06).  Planeeringuala suurus on ca 4,21 ha. Planeeringuga määratakse Ojapõllu katastriüksuse (63901:001:0366) ehitusõigus planeeringualal loomakliiniku ja selle abihoonete ning tallihoonete rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.  Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.juunist kuni 26.juunini 2017 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas ja Pühalepa valla veebilehel www.pyhalepa.hiiumaa.ee.

 

Planeering: https://atp.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?itm=44893 

 

 

 

 

 

Pühalepa Vallavalitsuse 14.06.2017 korraldusega nr 181 võeti vastu Pühalepa valla Salinõmme küla Pihla maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr DP16-30). Planeeringuala suurus on ca 11,1 ha. Planeeringuga eraldatakse Pihla katastriüksusest (63902:001:3890) uus elamukrunt (ca 3,25 ha) ja määratakse krundi ehitusõigus elamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.  Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.juunist kuni 14.juulini 2017 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa vallamajas ja Pühalepa valla veebilehel www.pyhalepa.hiiumaa.ee.

 

 

Planeering: https://atp.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?itm=45108 

 

 

  
 

arengukava2.gif