Detailplaneeringu koostamise algatamine (Raja, Nuudi)

 

 

Pühalepa Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 159 otsustati algatada Palukülas Raja kinnistu (katastritunnus 63901:001:3752, üldpind 3,25 sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering, mille eesmärgiks on Raja katastriüksusele kuni kahe elamukrundi moodustamine,  ehitusõiguse ja -tingimuste määramine elamute ja abihoonete rajamiseks, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga, kus Raja katastriüksuse maakasutuse sihtotstarbe suhtes üldplaneering seni ettekirjutusi ei tee.Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348) ja. kehtestaja Pühalepa Vallavolikogu (aadress Tempa küla 92348 Pühalepa vald). Korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas.


 

 

Pühalepa Vallavolikogu 30.05.2017 otsusega nr 14 otsustati algatada Vahtrepa külas Nuudi katastriüksuse (katastritunnus 63902:001:0891, üldpind 4,0 ha sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering, mille eesmärgiks on muuta Pühalepa valla Hagaste-Heltermaa piirkonna üldplaneeringut määrates Nuudi kinnistul vähima ehitusõigusega krundi suurust, eraldada Nuudi katastriüksusest ca 0,3 ha suurune krunt, määrata krundi ehitusõigus ja hoonestusala abihoonete rajamiseks. Planeeringuala suurus on ca 0,45 ha. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348) ja. kehtestaja Pühalepa Vallavolikogu (aadress Tempa küla 92348 Pühalepa vald). Otsusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas.
 

 

  
 

arengukava2.gif