Detailplaneeringu koostamise algatamine (Tooma, Naistlaiu,Pihla,Tülli)

 

Pühalepa Vallavalitsuse 11.01.2017 korraldusega nr 4 otsustati algatada Tammela külas Tooma kinnistu (katastritunnus 63901:003:0502, üldpind 3,7 sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering, mille eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamisks, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga, kus Tooma katastriüksuse kasutusotstarve on perspektiivne pere- ja ridaelamumaa.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348). Korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas.

 


Pühalepa Vallavalitsuse 24.08.2016 korraldusega nr 241 otsustati algatada Sarve külas Naistlaiu sadama (katastritunnus 63901:001:1197, üldpind 2074 m², sihtotstarve tootmismaa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on ajaloolise sadamakoha taastamine, ehitustingimuste määramine sadamahoone (ca 150 m²) ja sadamarajatiste rajamiseks, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna osaüldplaneeringuga, kus Naistlaiu sadama katastriüksuse kasutusotstarve on sadamamaa.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348). Korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas. 

 

Pühalepa Vallavalitsuse 15.06.2016 korraldusega nr 177 otsustati algatada Salinõmme külas Pihla (katastritunnus 63902:001:3890, üldpind 10,17 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on jagada Pihla katastriüksus kaheks elamukrundiks ja määrata kruntide ehitusõigus. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna osaüldplaneeringuga, kus Pihla katastriüksuse kasutusotstarve on ranna ehituskeeluvööndist väljapoole jääval alal perspektiivne pere- ja ridaelamumaa.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348). Korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas.

 

 

 

Pühalepa Vallavalitsuse 18.05.2016 korraldusega nr 139 otsustati algatada Hausma külas Tülli (katastritunnus 63901:001:1034, üldpind 11669 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on jagada Tülli katastriüksus kaheks elamukrundiks ja määrata kruntide ehitusõigus. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla osa Suuresadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud pere- ja ridaelamumaa kasutusotstarve. Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348). Korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas.

 

 

 

 

 

  
 

arengukava2.gif