Detailplaneeringu koostamise algatamine (Nuudi)

 

Pühalepa Vallavolikogu 18.04.2017 otsusega nr 8 otsustati algatada Tubala külas Nuudi katastriüksuse (katastritunnus 63901:001:0771, üldpind 1,0 ha sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering, mille eesmärgiks on muuta Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut määrates Nuudi kinnistule planeeritud põllumajandusmaa elamumaaks, määrata krundi ehitusõigus ja hoonestusala elamu ja abihoonete rajamiseks. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348) ja. kehtestaja Pühalepa Vallavolikogu (aadress Tempa küla 92348 Pühalepa vald). Korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas. 

  
 

arengukava2.gif