Detailplaneeringu koostamise algatamine (Tikka-Villemi, Tikka-Mati, Tooma, Juhani,Kopli,Koplipõllu)

Pühalepa Vallavolikogu 27.06.2017 otsusega nr 24 otsustati algatada Kõlunõmme külas Tikka-Villemi (katastritunnus 63901:001:0107, üldpind 3,83 ha, sihtotstarve maatulundusmaa ja katastritunnus 63901:001:0108, üldpind 3,53 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ning Tikka-Mati (katastritunnus 63901:001:0109, üldpind 3,83 ha, sihtotstarve maatulundusmaa ja katastritunnus 63901:001:0110, üldpind 3,53 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksuste detailplaneering, mille eesmärgiks on muuta Pühalepa valla Suuresadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringut muutes planeeringualal määratud metsamajandusmaa väikeelamute maaks, moodustada neljast katastriüksusest 9 krunti ja määrata kruntide ehitusõigus. Planeeringuala suurus on ca 14,72 ha. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348) ja. kehtestaja Pühalepa Vallavolikogu (aadress Tempa küla 92348 Pühalepa vald).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas või valla kodulehel
www.pyhalep.hiiumaa.ee /Dokumendiregister

 

 

Pühalepa Vallavolikogu 27.06.2017 otsusega nr 25 otsustati algatada Sääre külas Tooma (katastritunnus 63901:001:0401, üldpind 16,0 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks on muuta Pühalepa valla Kuri-Tähva-Sääre piirkonna üldplaneeringut muutes planeeringualal määratud kaitsehaljastuse maa väikeelamute maaks, eraldada Tooma katastriüksusest elamukrunt ja määrata krundi ehitusõigus. Planeeringuala suurus on ca 16,00 ha. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. 

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348) ja. kehtestaja Pühalepa Vallavolikogu (aadress Tempa küla 92348 Pühalepa vald).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas või valla kodulehel
www.pyhalep.hiiumaa.ee /Dokumendiregister 

 

Pühalepa Vallavalitsuse 28.06.2017 korraldusega nr 202 otsustati algatada Hausma külas Juhani (katastritunnus 63901:001:1044, üldpind 7964 m², sihtotstarve tootmismaa), Kopli (katastritunnus 63901:001:1042, üldpind 8,00 ha, sihtotstarve elamumaa ja katastritunnus 63901:001:1043, üldpind 4683 m², sihtotstarve maatulundusmaa) ja Koplipõllu (katastritunnus 63901:001:1045, üldpind 7402 m², sihtotstarve elamumaa ja katastritunnus 63901:001:1046, üldpind 3389 m², sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksuste detailplaneering, mille eesmärgiks on muuta Pühalepa Vallavolikogu 18.12.2012 otsusega nr 230 kehtestatud Juhani, Kopli ja Koplipõllu kinnistute detailplaneeringut muutes kruntide piire ja juurdepääsutee asukohta. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla Suursadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348). Korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas või valla kodulehel
www.pyhalep.hiiumaa.ee /Dokumendiregister  

 

 

Pühalepa Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 159 otsustati algatada Palukülas Raja kinnistu (katastritunnus 63901:001:3752, üldpind 3,25 sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering, mille eesmärgiks on Raja katastriüksusele kuni kahe elamukrundi moodustamine,  ehitusõiguse ja -tingimuste määramine elamute ja abihoonete rajamiseks, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga, kus Raja katastriüksuse maakasutuse sihtotstarbe suhtes üldplaneering seni ettekirjutusi ei tee.


Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348) ja. kehtestaja Pühalepa Vallavolikogu (aadress Tempa küla 92348 Pühalepa vald). Korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas.


 

Pühalepa Vallavolikogu 30.05.2017 otsusega nr 14 otsustati algatada Vahtrepa külas Nuudi katastriüksuse (katastritunnus 63902:001:0891, üldpind 4,0 ha sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering, mille eesmärgiks on muuta Pühalepa valla Hagaste-Heltermaa piirkonna üldplaneeringut määrates Nuudi kinnistul vähima ehitusõigusega krundi suurust, eraldada Nuudi katastriüksusest ca 0,3 ha suurune krunt, määrata krundi ehitusõigus ja hoonestusala abihoonete rajamiseks. Planeeringuala suurus on ca 0,45 ha. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348) ja. kehtestaja Pühalepa Vallavolikogu (aadress Tempa küla 92348 Pühalepa vald). Otsusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas.
 

 

  
 

arengukava2.gif