Pühalepa valla korra eeskiri.

Kinnitatud:
Pühalepa Vallavolikogu määrusega nr. 5
17.06.1997

KEHTETU

I ÜLDOSA

 1. Pühalepa valla korra eeskiri on lisaks Eesti Vabariigi seadustele, määrustele ja muudele õigusaktidele kehtestatud vallavolikogu poolt.
 2. Eeskiri koosneb avaliku korra eeskirjast, heakorra eeskirjast ning koerte ja kasside pidamise eeskirjast.
 3. Eeskirja ülesanne on tagada vallas avalik kord, puhtus ja kaasinimeste turvalisus.
 4. Eeskiri kehtib valla haldusterritooriumil avalikes kohtades ning on täitmiseks kõigile valla territooriumil elavatele ja viibivatele isikutele.
 5. Avalik koht on iga territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on tegelikult üldkasutatav.
 6. Eeskirjadega kehtestatud käitumisnõuete rikkumine toob süüdiolevaletele isikutele kaasa vastutuse haldusõigusrikkumise seadustiku järgi.
 7. Korra eeskirja teistkordse rikkumise korral aasta jooksu kaotab rikkuja õiguse saada valla poolt määratavaid soodustusi ühe aasta vältel alates viimasest rikkumisest. Erandeid sellest reeglist võib teha vallavalitsus.

II AVALIKU KORRA EESKIRI

 1. Pühalepa vallas on igaühe kohustuseks käituda nii, et oleks tagatud avalik kord ja kaasinimeste turvalisus.
 2. Valla avalike sümbolite kasutamine peab vastama selleks vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.
 3. Üldkasutatavates kohtades kauplemine on lubatud vallavalitsuse  poolt väljastatud kauplemisloa alusel.
 4. Avalike ja avalikuks kasutamiseks olevate teede sulgemiseks peab olema valla tähtajaline luba.
 5. Pürotehniliste toodete kasutamiseks avalikel üritustel peab olema valla konstaabli või Hiiumaa politseiprefektuuri luba.Täiskasvanutele mõeldud pürotehniliste toodete üleandmine alaealistele on rangelt keelatud. Selliste toodete kasutamine ilma ametliku müüja suulise või kirjaliku juhendita on keelatud.
 6. Riigi kaitsestruktuuride õppused peavad olema kooskõlastatud vallavalitsuse ja Hiiumaa politseiprefektuuriga. Laskeharjutusi võib teha vallavalitsuse loal rajatud lasketiirudes.
 7. Tuletegemisel vastutab, korra ja julgeoleku eest täiskasvanu, kes annab vahetult juuresviibides loa süütamiseks või süütab. Avalike ürituste või reaalse ohu korral ümbritsevale peab süütaja kooskõlastama tuletööd päästeameti ja looduskaitsega. Lõkete tegemine on lubatud ainult vastavalt tähistatud kohas või maavaldaja loal vastavalt tuletõrjeeskirjadele.
 8. Ööbimine ja laagrisse jäämine avalikes kohtades väljaspool hooneid on lubatud selleks ettenähtud ning tähistatud paikades ja korras. Maavaldaja vastutab korra eest oma territooriumile lubatud laagris, puhke- ja ööbimiskohas.
 9. Alaealistele mittesoovitatavate ürituste korraldajail on kohustus teatada osavõtjatele vastavast asjaolust ning tagada selle täitmist. Kahtluse puhul võib korraldajac nõuda, et külastaja tõestaks pildiga dokumendiga või muul viisil veenvalt oma vanust.
 10. Avaliku korra nõuded ja vastutuse alkoholimüügikohas väljastab vallavalitsus koos vastava müügilitsentsiga. Nõuded peavad olema müügikohas eesti keeles nähtaval kohal avalikuks tutvumiseks.
 11. Keelatud on:
  1. rikkuda kaasinimeste rahu nii, et avalike teenuste ja hüvede kasutamine oleks võimatu või oluliselt häiritud. Avalikud hüved on vaikus, segamatus, turvalisus, looduskeskkonna ja loodusviljade segamatu kasutamine. Möödapääsmatud erandid tuleb kooskõlastada vallavalitsusega ning häirimisest hoiatatakse eelnevalt avalikkust ning  huvitatud isikuid.
  2. häirida kaasinimeste rahu ja puutumatust korduvate samasisuliste pöördumistega pärast seda ,kui isik on teatanud oma vastumeelsusest pöördumise suhtes.
  3. rikkuda öörahu kell 23.00 - 06.00 . Öörahu rikkumine on selline tahtlik tegevus, mis takistab elanikke kinnises ruumis või ametlikult lubatud laagriplatsil magama jäämast või äratab üles.
  4. kahjustada või omavoliliselt teisaldada avalikuks ja üldiseks kasutamiseks mõeldud asju.
  5. sõita liiklusvahenditega ning parkida neid väljaspool teid ja parkimisplatse maavaldaja loata.
  6. viibida maavaldaja loata võõral maavaldusel väljaspool üldkasutatavaid teid päikeseloojangust-päikesetõusuni.
  7. viibida tähistatud piiridega eramaavaldusel väljaspool üldkasutatavaid teid omaniku loata. Eramaal loetakse üldkasutatavateks läbi maa kulgevaid ning majavaldust avaliku teedevõrguga ühendavaid teid.
  8. eirata avaliku ürituse korraldaja seaduslikke nõudmisi. Vajadusel peab avaliku ürituse korraldaja selgitama osavõtjaile arusaadavalt ürituse toimumise korda ja tutvustama korra eest vastutavaid isikuid.
  9. suitsetada ameti-, kultuuri-, ravi-, haridus- ja lasteasutuste ruumides ning kinnisel territooriumil (v.a selleks spetsiaalselt eraldatud kohtades);
  10. põletada kulu päästeameti ja looduskaitseorganiga kooskõlastamata;
  11. alla 18- aastastel viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades talvel kell 23.00 - 06.00, suvel kell 24.00 - 06.00 (v.a jaaniöö, uusaastaöö ning teised vallavalitsusega kooskõlastatud erandid);
  12. alla 18-aastastel isikutel omandada ja tarvitada alkoholi jt. joovastavaid aineid ning tubakatooteid;
  13. müüa, edasi anda, osta alla 18-aastastele alkoholi jt. joovastavaid aineid ning tubakatooteid;
  14. kasutada veesõidukeid ilma vastava loata ja sõita nendega tähistatud ujumispiirkondades;
 12. Eeskirja mittetundmine ei vabasta vastutusest.
 13. Avaliku korra eeskirja rikkumise eest karistatakse haldusõigusrikkumise seadustiku § 142. alusel.
 14. Avaliku korra eeskirja rikkumise protokolli on volitatud koostama, asja arutama ning halduskaristust määrama vallavolikogu poolt volitatud isikud või politseiametnikud.

III HEAKORRA EESKIRI

 1. Pühalepa vallas on iga isiku kohustuseks hoida puhtust ja heakorda.
 2. Pühalepa vallavalitsus:
  1. organiseerib vajadusel elanike ohutuse tagamiseks käesoleva eeskirja järgi kohustuslikud üksik- ja juriidiliste isikute poolt tegemata jäetud tööde operatiivse teostamise kohustatud isikute kulul;
  2. tagab teedel eestikeelsete siltide paigaldamise ja korrashoiu;
  3. tagab valla maanteede talvise lumetõrje majavalduseni 24 tunni jooksul.
 3. Asutuste, ettevõttete, organisatsioonide, elamuühistute, eramute omanike, hoonete- ja maavaldajate on kohustused :
  1. Varustada oma ettevõtte või firma nimesildiga. Üldkasutatav teenindus-, toitlustus- või kaubandusettevõte peab olema varustatud tööaega näitava sildiga.
  2. Mitmekorruselistes kortermajades paigaldada trepikotta elanike nimekirjad, hoida korras üldkasutatavad trepikojad ja koridorid, hoida kõrvaliste isikute eest suletuna keldrid, kuurid, soojussõlmed, elektrikilbid ja kommunikatsioonide reguleerimise ruumid.
  3. Hooldada endale kuuluvaid ehitisi ja rajatisi vastavalt valla ehitusmäärusele
  4. Sihipäraselt kasutada ja korras hoida neile kuuluvad, eraldatud või hooldamiseks kinnitatud territooriumid, pargid ja  haljasalad koos juurdekuuluvaga.
  5. Rajada ja korras hoida prügikonteinerite hoiukohad ning nende juurdepääsuteed. Prügikonteinerid peavad olema varustatud kaanega, et prügi ei lenduks.
  6. Kuivatada pesu selleks kohandatud platsidel või rõdude piirdest allpool.
  7. Hoida ehitusmaterjali, küttepuid jms. krundi piires korralikult ja ohutult ladustatult;
  8. Paigutada põllutööriistad ja masinad korrektselt.
  9. Varustada ehitus- ja muud ohtlikud objektid korrektse piirdega, mis tagab möödujate ohutuse ja väldib kõrvaliste isikute sattumise objektile. Piirdel peab olema info territooriumi valdaja ja tööde läbiviija kohta.
  10. Hoida korras tähistatud tuletõrje veevõtukohad ja tagada neile vaba juurdepääsu;
  11. Taotleda mulla- ja kaevetööde tegemiseks vallavalitsuselt kaevamisloa ja krundi omaniku nõusoleku.
  12. Vältida loomade ja lindude pidamisel virtsa sattumist põhjavette ning veekogudesse.Loomade tekitatud ning sõnnikuveol tekkinud reostuse peab likvideerima või kahju hüvitama sõnnikuvedaja või loomapidaja.
 4. Keelatud on:
  1. jätta prügi, jäätmeid, risustavaid ja reostavaid aineid ning materjale selleks mitte ettenähtud kohtadesse ja teiste isikute valduses olevale territooriumile;
  2. vedada prügimäele toksilisi aineid ja nende jäätmeid;
  3. kahjustada avalikes kohtades kasvavaid puid, põõsaid, lilli, muru;
  4. hoida kergestisüttivaid ning plahvatusohtlikke aineid ja materjale elamute keldrites ja pööningutel;
  5. pesta liiklusvahendeid lahtistes veekogudes või nende kallastel lähemal kui 10 m kaldast;
  6. visata pühkmeid ja pinnast, lasta naftasaadusi, mürgiseid, sööbivaid ja kergestisüttivaid aineid ning nendest puhastamata heitvett kanalisatsioonivõrku ja veekogudesse;
  7. trepikodades, akendest ja rõdudelt kloppida või harjata vaipu, mööbli- ning voodiriideid.
 5. Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse haldusõigusrikkumise seadustiku § 167 alusel.
 6. Heakorra eeskirja rikkumise protokolli on volitatud koostama, asja arutama ning halduskaristust määrama vallavolikogu volitatud isikud või politseiametnikud.

IV KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI

 1. Koeri, kasse ja teisi väikeseid lemmikloomi on lubatud pidada nii, et oleks välditud nende lahtipääsemine ja kaaselanike rahu rikkumine.
 2. Koera- ja kassiomanik on kohustatud rangelt täitma kõiki sanitaar- ja hügieenieeskirju, vältima üldkasutatavate kohtade reostamist koera või kassi poolt, samuti nende järelvalveta olekut ning tagama inimeste ja loomade ohutuse. Majade sise- ja välistreppe, üldkasutatavaid ruume, aedu, parke, hoove, laste liivakaste jne, mida koer või kass on reostanud, peavad puhastama nende loomade omanikud.
 3. Koera tuleb rahvarikkas kohas pidada ainult rihma otsas ja ohu varustada suukorviga.
 4. Ilma rihma ja suukorvita võib koeri avalikus kohas pidada või välja lasta ainult omaniku vahetul juuresolekul kaebuste puudumisel looma kohta ;samuti teenistusülesannete täitmiseks vastavate ametkondade (politsei, piirivalve jne.) poolt ning dresseerimiseks õppedresseerimisplatsidel ja jahikoeri jahipidamisel.
 5. Koeri ja kasse võib vedada ühissõidukites, pidades kinni vastavas sõidukis kehtivast eeskirjast ning tagades kaasreisijate ohutuse.
 6. Koeraomanik peab viima igal aastal 1 korra kõik oma üle kolme kuu vanused koerad vaktsineerimisele marutaudi vastu veterinaartöötaja määratud ajal ja kohas.
 7. Koeraomanik peab viivitamatult isoleerima inimesi või loomi hammustanud koerad ja kassid ning kutsuma kohale loomaarsti, kes teeb kindlaks looma agressiivsuse põhjuse.
 8. Koeraomanik peab paigaldama majavalduse sissepääsule hoiatava sildi kurja koera olemasolust ja kindlustama ametiülesandeid täitvate isikute ohutu liikumise majavalduse sissepääsuni.
 9. Tekitatud kahju hüvitab loomaomanik tsiviilkorras ka siis kui ta on looma hüljanud või kaotanud. Kodanikud ja ametiisikud, kes ei täida koerte ja kasside pidamise eeskirja, võetakse vastutusele haldusõigusrikkumise seadustiku § 81 alusel.
 10. Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise protokolli on volitatud koostama, asja arutama ning halduskaristust määrama vallavolikogu poolt volitatud isikud või politseiametnikud.