Detailplaneeringu avalik väljapanek (Tubala Nuudi)
Hiiumaa Vallavolikogu 18.01.2018 otsusega nr 29 võeti vastu Hiiumaa valla Tubala küla Nuudi  kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-23).  Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Planeeringuga määratakse Nuudi katastriüksuse (63901:001:0771) ehitusõigus elamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Detailplaneeringiga muudetakse Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut,  muutes Nuudi kinnistul senine kasutusotstarve põllumajandusmaa 100% elamumaaks.  Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.veebruarist kuni 12.märtsini 2018  tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel https://vald.hiiumaa.ee/

 

 

  
 

arengukava2.gif