Detailplaneeringu koostamise algatamine (Piloodi)

Pühalepa Vallavalitsuse 07.11.2017 korraldusega nr 393 otsustati algatada Hausma külas Piloodi (katastritunnus 63901:001:0194, üldpind 4,23 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks on jagada katastriüksus neljaks elamukrundiks ja määrata kruntide ehitusõigus.
Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Pühalepa Vallavalitsus (aadress Tempa küla, Pühalepa vald 92348). Korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Pühalepa vallamajas.

 

  
 

arengukava2.gif