Ühtekuuluvusfond
Ühtekuuluvusfond rahastas vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist Pühalepa vallas 
 
el_lipp.jpgkik_logo_cmyk_1_.jpg
 
 
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Ühtekuuluvusfondi (ÜF, Cohesion Fund) abil viib Euroopa Liit ellu oma
regionaalpoliitikat ning aitab järele majanduslikult vähem arenenud piirkondi
rahastades suuri transpordi- ja keskkonnainfrastruktuuri projekte.

ÜF keskkonnasektori projektide eesmärk on viia sektori olukorda kirjeldavad näitajad
vastavusse ELi nõuetega.

Ühtekuuluvusfondi projekti üldandmed:

Nimetus: Läänesaarte alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid

• Euroopa Komisjoni (EK) rahastusotsuse nr: CCI/2004/EE/16/C/PE/005
• EK rahastamisotsuse algus: 23.12.2004
• EK rahastamisotsuse lõpp: 31.12.2010
• Kaasrahastajat: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus KIK,
Keskkonnaministeerium KKM

Projekt jaguneb kaheks alamprojektiks:
• Saaremaa alamprojekt (toetuse saaja AS Kuressaare Veevärk)
• Hiiumaa alamprojekt (toetuse saaja AS Kärdla Veevärk, KVV).

Hiiumaa alamprojekti tegevused kokku:

ehitatud ja rekonstrueeritud
• 16,0 km veetorustikku,
• 15,8 km kanalisatsioonitorustikku,
• 3 puurkaevu,
• 4 veetöötlusjaama,
• 14 reoveepumplat,
• 4 reoveepuhastit.

Hiiumaa alamprojekti maksumused kokku ilma käibemaksuta:

92 561 942,26 krooni (5 915 786,32 euro), millest
ÜF-toetus 56 555 369,34 krooni (3 614 546,89 euro),
KIK/KKM-rahastus 26 843 197,57 krooni (1 715 593,01 euro),
KVV-rahastus 9 163 375,34 krooni (585 646,42 euro).

Projekti eesmärgiks oli viia joogivee kvaliteet ja reovee puhastamine Kärdla linnas ning
Käina ja Pühalepa vallas, kokku üheksas asulas, vastavusse Euroopa Liidu direktiividega.
Eesmärgi saavutamiseks oli planeeritud nii vanade vee- ja reoveesüsteemide
rekonstrueerimine kui ka uute ehitamine.

EL Ühtekuuluvusfondi projekti elluviimiseks ning selle käigus ehitatava ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni taristu (infrastruktuuri) jätkusuutlikuks majandamiseks sõlmisid
nimetatud kohalikud omavalitsused 29.06.2004.a. vastava Aktsionäride Lepingu.

08.12.2004.a. sõlmisid Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja AS Kärdla Veevärk projekti elluviimise lepingu.

23.12.2004.a. Rahastamisotsusega (RO) K(2004) 5629 andis Euroopa Komisjon abi
Läänesaarte alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks.

Pühalepa vallas teostati järgmised tööd:

Suuremõisa küla vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööde leping allkirjastati
13.08.2008.a. AS-ga K&H. Töödega alustati 11.09.2008 ja tööd lõpetati 15.05.2009.
Tööde käigus ehitati ja rekonstrueeriti veetorustikku 1,1 km ja kanalisatsioonitorustikku
1,9 km ning rekonstrueeriti 1 puurkaev, ehitati 1 joogiveetöötlus ja rekonstrueeriti 1
reoveepumpla.
Tööde maksumus oli 6 666 756,50 krooni (426 083,40 euro), millest ÜF-toetus oli
5 333 405,20 krooni (340 866,72 euro).

Eraldi rahastati ja teostati, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja AS Kärdla
Veevärk vahenditest, Tempa küla torustiku ehitus- ja rekonstrueerimistööd (0,6 km
veetorustikku ja 0,5 km kanalisatsioonitorustikku, rekonstrueeriti 1 puurkaev, ehitati 1
joogiveetöötlus ja rekonstrueeriti 1 reoveepuhasti) ning Suuremõisa küla reoveepuhasti
rekonstrueerimistööd.

Lisaks rahastati ja teostati eraldi, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Pühalepa
valla vahenditest Palade, Lõpe ja Ala külade torustiku ehitus- ja rekonstrueerimistööd
(veetorustikku 2,3 km ja kanalisatsioonitorustikku 0,5 km).
 

  
 

arengukava2.gif