Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest teatamine

Tulenevalt lastekaitseseadusest § 27 ja § 31 on igal inimesel kohustus teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kellel on selle kohta teavet. Andmekaitsepõhimõtted ei takista abivajavast lapsest pädevale asutusele teatamist!

Abivajavast lapsest võib teatada ja vajadusel edastada lapse abivajadusega seotud isikuandmeid lastekaitsespetsialistile ja politseile ilma lapse ja/või tema seadusliku esindaja teadmise ja nõusolekuta.

 

Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest teata:

 

Pühalepa valla lastekaitse Annely Adamson This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  ; 5197 4316

Ööpäevaringne lasteabitelefon – 116 111

Hädaabinumbril – 112

 

Teatamata jätmist ei saa õigustada sellega, et ei olda kindel, kas kahtlus lapse abivajaduse kohta on piisavalt põhjendatud, või kardetakse, et teatamine võib näida peret süüdistavana või last häbimärgistavana. Teabe olulisuse ja sekkumise vajaduse selgitavad välja ja otsustavad juba asjakohased ametiasutused.

 

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajav laps võib näiteks olla: erialaspetsialisti abi vajav laps, mida vanem ei tunnista; koolikohustusi mittetäitev laps; kodust ära jooksnud laps; süüteo toime pannud laps.

 

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädaohus olev laps võib olla näiteks: üksi elav laps; vägivalla ohver; tõsiselt haige laps; enesetappu üritanud laps; tugevas alatoitumuses olev laps; süüteo toime pannud laps.

 

Loe Lisaks: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/IMCE/Abivajavast%20lapsest%20teatamine%20ja%20andmekaitse%20-%20juhend.pdf

 

 

  
 

arengukava2.gif